Your Make Products

We Make Cloud ERP Software

Together We Can Build the Effective Enterprise

TO THE CLOUD
 Anchor name: #rdlp_
 • auto
  Automotive
  • Automotive ERP

   QAD มี Solutions ที่เหมาะสมไว้สำหรับผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อย เพื่อช่วยให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน โดยลดจำนวนสินค้าคงคลัง,ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและตอบสนองแผนการจัดส่งได้อย่างถูกต้อง

  • Industry Best Practices at Our Core

   เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่เราได้สร้าง ERP Solutions ให้กับธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบัน QAD มีลูกค้ามากกว่า 60 ประเทศ อีกทั้ง 8 ใน 10 อันดับแรกของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็เลือกใช้ QAD

  • A Risk Management Focus

   อุตสาหกรรมยานยนต์ประสบปัญหาทางด้านห่วงโซ่อุปทานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ OEM และองค์กรมาตรฐานอุตสาหกรรมต้องการให้ผู้ผลิตสร้างกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง QAD เป็นผู้นำที่มี Solutions นอกเหนือไปจาก ERP ทั่วไปในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ปัญหาและประเมินค่าความเสี่ยงภายในห่วงโซ่อุปทานของคุณได้อย่างชัดเจน

 • prod
  Consumer Products
  • Consumer Products ERP

   ค่านิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน คือ สิ่งใดก็ตามที่มีความแปลกใหม่และทันสมัย มักจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว QAD Cloud Solutions ช่วยให้ผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์ที่ดีขึ้น, ลดขั้นตอนการทำงานและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการบริหารจัดการต้นทุน

  • Solutions Developed with Customer Insight

   ปัจจุบัน QAD มีลูกค้ากว่า 700 ราย กว่า 60 ประเทศทั่วโลกที่อยู่ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค QAD ได้พิสูจน์แล้วว่าเราเป็น Cloud ERP ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่า Solutions ของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

  • Meeting High Customer Demand

   ผู้ผลิตเชื่อว่าข้อมูลที่ได้จาก point-of-sale และ store-level จะช่วยในการปรับปรุงเรื่องการวางแผนและการเติมเต็มสินค้า นอกจากนี้ QAD ยังมีระบบวิเคราะห์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อช่วยลดปัญหาสินค้าขาดตลาด โดยวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงความต้องการและรองรับรอบการจัดส่งที่บ่อยขึ้น

 • food
  Food & Beverage
  • Food & Beverage ERP

   ปัจจุบัน QAD มีลูกค้ากว่า 500 ราย กว่า 85 ประเทศทั่วโลกที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยเราช่วยให้ผู้ผลิตเหล่านั้นสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน,ช่วยจัดการด้านการเรียกคืนสินค้าและการเติมเต็มวัตถุดิบ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

  • When You Need Actionable Results

   อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาแพง, กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและต้นทุนสินค้าคงคลังสูง ดังนั้น QAD Cloud ERP ได้สร้างเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการผลิต, ลดต้นทุนสินค้าคงคลังและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

  • Meeting Safety and Compliance Requirements

   ระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร รวมไปถึงกฎระเบียบตามที่รัฐบาลกำหนด ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการมี Solution ที่น่าเชื่อถือในด้านการจัดการคุณภาพจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะขัดต่อกฏระเบียบที่กำหนดและความปลอดภัยด้านอาหารได้เช่นกัน

 • tech
  High Tech
  • High Tech ERP

   ปัจจุบัน QAD มีลูกค้ากว่า 500 ราย กว่า 50 ประเทศทั่วโลกที่อยู่ในอุตสาหกรรมไฮเทค เราสามารถช่วยให้ผู้ผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการลดระยะเวลาการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และการตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบที่ทันสมัย

  • Meeting the Full Range of Compliance Demands

   ผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมไฮเทคจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลจากคู่มือมาตรฐานคุณภาพ ISO และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน RoHS ซึ่ง Solutions ของ QAD สามารถช่วยให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง

  • Effective Management of Change

   อุตสาหกรรมไฮเทคและอิเล็กทรอนิกส์ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งชิ้นส่วนประกอบต่างๆก็ยังล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ซึ่ง QAD สามารถช่วยให้ผู้ผลิตปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถรองรับนวัตกรรมใหม่ๆได้ตามวงจรของผลิตภัณฑ์

 • indu
  Industrial
  • Industrial ERP

   ในอุตสาหกรรมการผลิตย่อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการดำเนินงานที่ท้าย ดังนั้น QAD Solutions จึงช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและการผลิตแบบ multi-site รวมถึงมุ่งเน้นคุณภาพและการส่งมอบผลิตภัณฑ์

  • Built to Deliver Diverse Product Configurations

   QAD ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ลูกค้ากำหนดเองได้ อีกทั้ง QAD ยังรองรับในเรื่องวงจรผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การนำเสนอผลิตภัณฑ์จนถึง aftermarket และการบริการ

  • Support Your Evolving Supply Chain

   ผู้ผลิตย่อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแหล่งผลิตของ Suppliers และผู้รับจ้างผลิตสินค้า รวมถึงการแข่งขันที่จะต้องรองรับการผลิตแบบสากล QAD Solutions ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 • life
  Life Sciences
  • Life Sciences ERP

   อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์, ชีวเวชภัณฑ์ และผู้รับจ้างผลิต เลือกใช้ QAD เพื่อช่วยในการจัดการการผลิตที่ซับซ้อน ปรับปรุงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานและตอบสนองความต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • Built on a Strong Foundation

   มากกว่า 450 แห่ง และกว่า 60 ประเทศของโรงงานผู้ผลิตด้านชีววิทยาศาสตร์เลือกใช้ QAD Enterprise Applications ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ต่างพอใจในการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและวางใจในประสิทธิภาพของเรา

  • Supports Your Growth Strategy

   QAD Cloud ERP มีความเป็นเลิศในการนำไปประยุกต์ให้รองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ผลิตที่เพิ่งเริ่มต้นไปจนถึงการควบรวมธุรกิจที่มีอยู่เข้าด้วยกัน

 Anchor name: #uqbs_

QAD ERP on Cloud แบบเต็มรูปแบบและสร้างขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ

Manufacturing

ระบบการผลิตที่สามารถรองรับรูปแบบการผลิตได้หลากหลาย

Demand & Supply Chain

การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดภายในห่วงโซ่อุปทาน

Customer Management

การเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า

Financials

Solutions สำหรับการเงินระหว่างประเทศ

Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time

Integration

การเชื่อมโยงระบบต่างๆได้อย่างยืดหยุ่น

100
Countries with QAD Solutions Installed
4,000+
Average Annual Days QAD has Invested in the Customer Engagement Program
$11.4 Trillion
Annual Revenue Generated by QAD Customers
 Anchor name: #uqbs_
 Anchor name: #uqbs_
 Anchor name: #uqbs_

Building the Effective Enterprise

หากจินตนาการว่า กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย เรา QAD มุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเราเรียกว่า "องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด"

 Anchor name: #uqbs_
 Anchor name: #uqbs_

"Through Channel Islands (QAD's UX initiative), our users can access more information and collaborate more effectively."

Dan Waugh, GM Information Communications Technology (ICT), Comvita

Image
 Anchor name: #uqbs_

QAD Customer Community

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 Anchor name: #oixx_