Finanse

Datasheet Endpoint

Rozwiązania dla finansów w obrocie międzynarodowym

Zaprojektowany z myślą o globalnych firmach produkcyjnych każdej wielkości system QAD Financials wspiera Twoją firmę za pomocą kompleksowych narzędzi kontroli, budżetowania, analizy i raportowania. Oferując możliwość dostosowania języka oraz internacjonalizacji, QAD Financials pomaga lokalnym firmom na całym świecie. QAD Adaptive ERP wspiera MSSF i Multi-GAAP w celu szybkiego i dokładnego raportowania.

QAD Financials

QAD Financials oferuje ogólnoświatowym producentom kompletne rozwiązanie służące spełnieniu obecnych i przyszłych potrzeb operacyjnych i sprawozdawczości finansowej.

Radzenie sobie ze złożonymi wymogami regulacyjnymi i sprawozdawczymi, a także ze ścisłym podziałem obowiązków i mechanizmów kontroli.

Finanse
 • Multi-GAAP
 • Stosuj odpowiednie zasady rachunkowości, ustanowione przez właściwy krajowy organ władzy dla każdego regionu lub oddziału Twojego przedsiębiorstwa.
 • Usługi wspólne
 • Centralizuj wdrażanie ogólnokorporacyjnych standardów, uzyskując efekt skali i zapewniając spójność.

 • Księga główna
 • Uprość globalną sprawozdawczość międzynarodową, obejmującą wszystkie oddziały i regiony i śledź wszystkie transakcje finansowe w dowolnej walucie.
 • Konsolidacje
 • Łącz zapisy finansowe wielu podmiotów w swojej organizacji w jedno, skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • Allocations
 • Upraszczaj przyporządkowanie kosztów i przychodów poprzez automatyczny rozdział kwot w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika algorytmy.
 • Budżetowanie
 • Używaj bieżącego budżetu, danych o realizacji lub przewidywanych danych budżetowych i twórz różne wersje budżetu w oparciu o unikalne warianty warunkowe w dowolnej liczbie raportów i analiz.

 • Rozliczenia z odbiorcami
 • Monitoruj salda rozliczeń z klientami, obsługuj zarządzanie kredytem kupieckim, generuj wyciągi i raporty z przeterminowania należności i rejestruj wpłaty klientów, w tym elektroniczne przelewy środków.
 • Zarządzanie kredytem kupieckim
 • Poprawiaj wyniki finansowe, zmniejszając odpisy należności i koszty operacyjne.

 • Rozliczenia z dostawcami
 • Usprawniaj proces obsługi zobowiązań od zamówienia kupna do płatności dla dostawców, zarządzaj rachunkami dostawców, monitoruj zaległe płatności i automatyzuj przetwarzanie płatności dla dostawców.
 • Zarządzanie kosztami
 • Wykonuj symulacje i analizy na wielu zdefiniowanych przez użytkownika zestawach kosztów.

 • Zarządzanie rachunkami bankowymi i gotówką
 • Automatyzuj przetwarzanie płatności przy użyciu bankowości elektronicznej, a także elektroniczny import i wprowadzanie do bilansu wyciągów bankowych.
 • QAD Enhanced Controls
 • Korzystaj z pewności, jaką daje ścisłe egzekwowanie autentyczności, nienaruszalności, audytowania i poufności zapisów elektronicznych.

 • Analiza finansowa
 • Ulepsz analizę i opracowywanie business planów, budżetów, śledź wyniki realizacji.
 • QAD Fixed Assets
 • Zmniejszaj czas i koszty związane z zarządzaniem środkami trwałymi, zapewniając pojedynczy punkt wprowadzania i integrowania z pakietem QAD Financials.

 • Ład przedsiębiorstwa, ryzyko i compliance
 • Utrzymuj zgodność z regulacjami takimi jak ustawa Sarbanesa-Oxleya (SOX) lub jej japońska wersja, J-SOX.
 • QAD Logistics Accounting
 • Śledź i monitoruj koszty transportu i transakcje finansowe poprzez rozliczanie międzyokresowe i odzyskiwanie opłat transportowych z tytułu opóźnionych lub brakujących faktur.

 • Sprawozdawczość zarządcza
 • Generuj okresowe lub na żądanie raporty zarządcze, służące analizie stanu przedsiębiorstwa.
 • Wielowalutowość
 • Prowadź interesy i generuj skonsolidowane sprawozdania w dowolnej walucie.

 • Interfejs QAD Sales and Use Tax
 • Automatyzuj zgodność z przepisami o podatku obrotowego w USA i w Kanadzie, automatycznie sporządzaj deklaracje podatku obrotowego.
 • Zarządzanie podatkami
 • Obliczaj podatki w wielu krajach w tej samej bazie danych, eliminując w ten sposób potrzebę prowadzenia regionalnych systemów podatkowych.

Internacjonalizacja
 • Internacjonalizacja
 • Upraszczaj lokalne, krajowe praktyki biznesowe, zgodność z przepisami i wymogami sprawozdawczymi.
financials erp, revenue recognition

Zmiana reguł ujmowania przychodów

W życie wchodzą nowe reguły ujmowania przychodu, zmieniające sposób, w jaki większość firm ujmuje przychody.

Porozmawiajmy

Jestem zainteresowany QAD Adaptive Applications.