ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเงิน CFO Action Center

ในบทความ ก่อนหน้านี้ เราได้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก QAD Action Center" กันไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึง "ะบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเงิน” หรือเรียกอีกอย่างว่า "CFO Action Center"
 
 
ภาพรวมของ CFO Action Center นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับ QAD Action Center ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้จากเมนู Action Center และ เมนู Dashboards และเจ้าตัว CFO Action Center นี้จะมีฟังกชั่นการแสดงผลครอบคลุมถึง 6 มุมมอง รวมไปถึง ฟังค์ชั่นการวิเคราะห์ผลทางการเงิน การวิเคราะห์รายได้ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายและการขนส่ง โดยผู้ใช้งานสามารถกรองการแสดงผลของการวิเคราะห์ได้ตามการตั้งค่าของการทำงาน
 
สำหรับบทความนี้ เราจะมาพูดถึง Financial Analysis KPIs หรือผลดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพทางด้านการเงินที่สำคัญและมีอยู่ใน CFO Action Center กันค่ะ
 

1. Margin % by Period: ตัวดัชนีชี้วัดผลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นเปอร์เซ็นต์ของ “ส่วนต่าง” ตามช่วงเวลาหรือตามไตรมาส แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของการขายในแต่ละช่วงเวลา บริษัทส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายของ Margin ไว้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน โดยตัวชี้วัดผลนี้จะช่วยแจ้งเตือนหาก “ส่วนต่าง” เหล่านี้เริ่มลดน้อยลง

 

2. Margin by Period & Sub Account: ตัวดัชนีชี้วัดผลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถคาดคะเนส่วนต่างแบ่งตามการบันทึกบัญชีภายในแต่ละช่วงเวลาได้ การมองโดยการแบ่งตามบัญชีนี้จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมและเกาะติดส่วนต่างของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้อย่างใกล้ชิด เช่น ส่วนแบ่งตามสถานที่หรือภูมิภาค หรือมุมมองจากหลายๆ ตัวแปรที่ขึ้นกับการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปว่ามีการกำหนดโครงสร้างอย่างไร ผู้ใช้สามารถเลือก option เพื่อระบุประเภทบัญชีย่อยได้เพื่อให้การวิเคราะห์ทำได้ละเอียดยิ่งขึ้น

 

3. Days Sales Outstanding by Period: อัตราการหมุนลูกหนี้การค้าหรือระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย แสดงถึงค่าเฉลี่ยของจำนวนวันที่ต้องใช้ในการเรียกเก็บหนี้ของบริษัท โดยจำนวนวันที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในภาคอุตสาหกรรมย่อมหมายถึง บริษัทสามารถเก็บเงินสดได้ดีกว่า ซึ่งอาจหมายถึงลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีปัญหาน้อย และยังสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครดิตทางการเงินและกระบวนการเก็บหนี้ สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ DSO สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความ Metrics that Matter: Financial Compliance 

 

4. Working Capital by Quarter: ทุนหมุนเวียน คือ ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สิ้นหมุนเวียน แปลง่ายๆคือ กระแสเงินสด หรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและสามารถนำมาใช้ได้ในระยะสั้น จึงสามารถใช้ชี้วัดสุขภาพทางการเงินของบริษัทได้ โดยแสดงถึงสภาพคล่องในการดำเนินงาน หากทุนหมุนเวียนมีระดับต่ำ บริษัทอาจไม่สามารถลงทุนในเรื่องสำคัญหรือจ่ายหนี้ให้ซัพพลายเออร์ได้ แม้กระทั่งเงินเดือนก็อาจตกอยู่ในความเสี่ยงหากเงินทุนมีระดับต่ำเกินไป แต่หากทุนหมุนเวียนมีระดับสูง บริษัทอาจได้ผลตอบแทนการลงทุนที่รวดเร็วกว่า ด้วยการบริหารเงินสดให้ดีหรือเปิดรับลูกหนี้ระยะสั้นเพื่อเป้าหมายในการใช้งานด้านอื่นๆ ผู้ใช้งานสามารถเลือกตัวแปรด้านสินทรัพย์ที่หลากหลายและหนี้สินต่างๆ เพื่อประเมินตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

 

5. Days Payable Outstanding by Period: อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า แสดงถึงค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่บริษัทจ่ายชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้การค้า ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการเงินสดและนโยบายการจ่ายเงินได้ หากจำนวนวันในการชำระหนี้มีระดับต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ย่อมหมายถึงบริษัทมีความสามารถในการจ่ายหนี้ที่รวดเร็ว ซึ่งแม้จะเป็นข้อดีในการจ่ายเงินได้เร็ว ตรงเวลา แต่บริษัทอาจเลือกจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ที่สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่า เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ก็ได้ แม้ว่าจะเพียงไม่กี่วันก็ตาม

 

6. Cash Flow by Period: ตัวชี้วัดนี้ใช้แสดงยอดเงินสดและกิจกรรมของเงินสดแบ่งตามช่วงเวลา การใช้วิธีทางอ้อมในการคำนวณแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน การวิเคราะห์จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงของเงินสด โดยการวัดความเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด สินทรัพย์หมุนเวียนระยะสั้น บัญชีลูกหนี้การค้า บัญชีเจ้าหนี้การค้าและรอบการชำระหนี้ระยะสั้น ด้วยมุมมองโดยดัชนีชี้วัดเหล่านี้บน QAD Action Centers ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจว่าจะรวมหรือไม่ใช่ทางเลือกเหล่านี้ได้เพียงคลิกเดียว

 
 
หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ทางการเงิน
 
ในฐานะของ CFO ซึ่งถือเป็นผู้รับผิดชอบสุขภาพด้านการเงินขององค์กร ซึ่งนับเป็นเรื่องยากมากหากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะการเงินในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มดัชนี้ชี้วัดต่างๆ เช่น กระแสเงินสด หรืออัตราการหมุนลูกหนี้การค้า 
 
ดังนั้น ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเงินอย่าง CFO Action Center จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้มองเห็นข้อมูลได้อย่างละเอียดและเพียงพอสำหรับการวางแผนนโยบายทางการเงินที่ดีให้แก่องค์กรได้
 

More Blog Entries

QAD Cloud ERP ทางออกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล

...

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ว่าดีอาจยังไม่ดีเพียงพอ

  "การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล" ...