Entries with tag agile erp .

ระบบ ERP ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Ratlapat Traiphopsakul March 22, 2019

หากคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเลือก ERP ไม่ว่าจะเป็น การเลือกดูฟังก์ชันของตัวระบบ กลไกเทคโนโลยี หรือ User Interface รวมถึงการพิจารณาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการติดตั้งระบบ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทีมผู้บริหารของคุณจะเชื่อใจในระบบ ERP ที่จะนำมาสนับสนุนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้