Metrics that Matter: Quality Management

ตัวชี้วัด (Metrics) คือสิ่งสำคัญของการจัดการคุณภาพในองค์กร

ในแง่มุมของการผลิต “คุณภาพของสินค้าและบริการ” สามารถส่งผลกระทบต่อทุกส่วนในอุตสาหกรรม รวมไปถึงคุณสมบัติของการบริการลูกค้า ในขณะที่หลายคนคิดว่าคุณภาพของสินค้าเป็นปัญหาที่เกิดจากการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ที่จริงแล้วคุณภาพนั้นมาจากขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ นอกเหนือจากคุณภาพการผลิต เช่น ขั้นตอนในการทำรายการสั่งซื้อ การเลือกห้องเก็บสินค้า การทำใบแจ้งหนี้ และประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ เป็นต้น

การใช้ Metrics เพื่อตรวจวัดคุณภาพ

คุณภาพของสินค้า จะถูกนับตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการผลิต จนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายของการผลิต ซึ่งคุณภาพของสินค้านั้นเป็นกลยุทธ์หลักที่ทำให้องค์กรสามารถควบคุมต้นทุน และทำหน้าที่เตือนภัยล่วงหน้าเมื่อมีกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตใดเกิดความผิดพลาดต่อการจัดการ

กระบวนการการจัดการเอกสารภายในองค์กร

การจัดการเอกสารหรือข้อมูลภายในองค์กร ถือเป็นอีกบทบาทที่สำคัญ ที่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นเหตุให้แต่ละองค์กรจึงจำเป็นต้องมีวิธีการจัดเรียงลำดับข้อมูลและเอกสารต่างๆ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ ดังนั้น QAD Process Maps จึงเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นใน QAD CEBOS Quality Management System (QMS) ที่เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร นอกจากนี้ข้อดีของการมีเครื่องมือเหล่านี้ก็คือ ความมั่นใจในความถูกต้องของระบบ และยังช่วยลดต้นทุนในการใช้กระดาษหรือทรัพยากรในองค์กรได้อีกด้วย

คุณภาพของการออกแบบ

QAD CEBOS ได้รวบรวมการออกแบบการวางแผนคุณภาพการผลิตขั้นสูง (APQP) และการออกแบบอื่นๆ สำหรับการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ที่เต็มไปด้วยฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีราคาและคุณภาพมาตราฐาน ตอบโจทย์เป้าหมายทางการตลาดของอุตสาหกรรม

CAPA

การออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ถูกเปลี่ยนแปลงตามวงจรของการผลิต และระบบการดำเนินการแก้ไขและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ (CAPA) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรมั่นใจว่าการพัฒนานี้จะสร้างผลลัพธ์ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งยังช่วยป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

การอบรม

โปรแกรมการฝึกอบรมขององค์กรหลายแห่งมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อีกทั้งเนื่องจากผู้ฝึกอบรมไม่ได้รับการอบรมสม่ำเสมอและเหมาะสม ทำให้ความถูกต้องของการใช้งานโปรแกรมมีประสิทธิภาพลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม QAD CEBOS QMS รองรับเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถใช้การฝึกอบรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้งานโปรแกรมในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) หรือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือการแพทย์ (Life science) ตัวชี้วัด (Metrics) เหล่านี้สามารถช่วยให้มั่นใจว่าโปรแกรมภายในองค์กรจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมกระบวนการทางสถิติ ( Statistical process control หรือ SPC)

SPC ได้ถูกพัฒนาให้ระบบการแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบจะแจ้งเตือนทันที รวมถึงการตั้งค่าการแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้องค์กรยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ (IoT) และ SPC เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่ผลิตเกิดข้อผิดพลาด และให้มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอตลอดกระบวนการทำงาน

การจัดการการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ( Quality Audit Management)

หากองค์กรของคุณต้องตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูง ทางออกที่ดีที่สุดคือ QAD CEBOS ที่มีความสามารถในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถระบุปัญหาล่วงหน้าได้ ทำให้องค์กรมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่

การติดตามคุณภาพสินค้า ( Tracking and Tracing)

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ หรืออุปกรณ์การแพทย์อาจมีราคาแพง อย่างไรก็ตาม QAD CEBOS มีการติดตาม (Tracking) ที่สามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดปกติระหว่างการดำเนินการอย่างแม่นยำ ทำให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนการเรียกคืนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ ( Supplier Performance)

ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบในองค์กรของคุณมีคุณภาพมากเพียงพอหรือไม่?

สิ่งสำคัญที่องค์กรจะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ก็คือ ความสามารถในการจัดส่งที่บรรจุสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงเวลา รวมไปถึงองค์กรต้องมีวิธีการวางแผนหรือป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการขนส่ง QAD Cloud ERP  ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กรที่มีเครื่องชี้วัดและตรวจสอบคุณภาพการผลิตและประสิทธิภาพของการจัดส่งสินค้า ให้สามารถรายงานข้อมูลแก่โรงงานผู้ผลิตได้อย่างทันท่วงที

การตรวจสอบในกระบวนการทำงาน ( In-Process Inspections)

การตรวจสอบในกระบวนการทำงานสามารถช่วยระบุปัญหาในกระบวนการผลิตได้ ซึ่ง QAD Cloud ERP มีความสามารถในการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อผิดพลาดหรือกระบวนการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม

แนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการคุณภาพของสินค้า

  • กลยุทธ์และกระบวนการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรมีผลต่อคุณภาพการผลิต
  • กระบวนการจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน
  • ปรับใช้ CAPA สำหรับการจัดการเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECNs) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ให้ความสำคัญกับการฝึกอมรมเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ
  • ตรวจสอบกระบวนการคุณภาพภายในองค์กรเป็นระยะ
  • วัดผลประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของซัพพลายเออร์
  • มีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติระหว่างซัพพลายเออร์อย่างชัดเจน
  • ใช้เครื่องมือ IoT และ SPC สำหรับการเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพของสินค้า

การเลือกตัวชี้วัด ( Metrics)

W. Edwards Deming กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวชี้วัดคุณภาพ: "คุณภาพเริ่มต้นตั้งแต่ในห้องประชุม" สิ่งนี้หมายความชัดเจนว่า เมื่อผู้บริหารให้ความสำคัญกับคุณภาพของสิ่งต่างๆ ส่งผลให้คุณภาพของสินค้ามีประสิทธิภาพและองค์กรสามารถลดต้นทุนได้อย่างง่ายดาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ QAD Adaptive ERP โทร. 02 202 9369

ผู้เขียน

Alex Kemp

อเล็กซ์สนุกกับการทำงานกับทีม เพราะจะสามารถเข้าถึงปัญหาต่างๆ และนำมาพัฒนาปรับปรุงได้ตรงจุดและถูกต้อง

แหล่งที่มา https://blog.qad.com/2019/04/metrics-that-matter-quality-management/

More Blog Entries

What is Rapid Response ERP and How Does it Affect the Manufacturing Process?

ในปัจจุบันสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องไม่ลืมที่จะคำนึงถึงคือ การเปลี่ยนแปลง ...

Competing in a Changing Marketplace

QAD ในฐานะผู้ให้บริการซอฟแวร์ ERP เพื่อการวางแผนทรัพยากรอุตสาหกรรมการผลิตมาเป็นระยะเวลากว่า 40...